Alapszabály

A PANNON ÍRÓK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA

1.§.

Az egyesület neve és székhelye

1. Az egyesület neve: Pannon írók Társasága
2. Az egyesület székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
3. Az egyesület telephelyet nem tart fenn.

2.§.

Az egyesület célja célja jogi státusza

1. Az egyesület célja: a Zala megyében élő és alkotó, egyesületi rendes tagok műveinek, munkásságának ismertetése, köteteinek szükség és lehetőség szerinti kiadása. illetve kiadásának elő elősegítése.

2. Az egyesület a tagok kulturális érdek-képviseleti szerve.

3. Az egyesület jogi személy

4. Az egyesület 2004. január 1-től közhasznú szervezetként működött, ma már nem viseli ezt a státuszt

3.§.

Az egyesület célkitűzései és működése

Az egyesület céljának megvalósítása során kulturális tevékenységet folytat, ennek keretében az alább részletezett főbb tevékenységeket fejti ki:

– az 1983-tól működő Zalaegerszegi Írókör – mint jogelőd tevékenységét folytatja,

– felvállalja a tagok érdek-képviseletét,

– segíti e tagok publikálási tevékenységét, ennek érdekében szerkesztőség és kiadói kapcsolatokat létesít és tart fenn, illetve korlátozott lehetőségeinek mértékéig önálló kiadói tevékenységet folytat tagjai műveinek megjelentetésére. Ez utóbbi törekvése során előnyben részesíti a még önálló kötettel nem rendelkező, de eddigi munkássága során erre érdemesült szerzők támogatását;

– megjelenteti a Pannon Tükör című kulturális folyóiratot, megteremti ennek anyagi fedezetét, megszervezi a kiadói, szerkesztői munkát és a terjesztést,

– 4-5 évente kezdeményezi a zalai irodalmi antológia kiadását, amelyhez elsősorban az önkormányzatok és más szponzorok támogatását megszerzi;
a nyilvánosság különféle eszközeinek felhasználásával segíti tagjai műveinek és a szerzőknek ismertté válását. (Pannon Tükör című folyóirat, író-olvasó találkozók, irodalmi estek, városi televíziók irodalmi műsorai, megyei és helyi lapok irodalmi mellékletei, stb.);

– kapcsolatot keres és tart fenn amatőr színházak szervezeteivel, ajánlja alkalmi műsorokhoz tagjai műveit,

– kapcsolatot tart fenn jelentősebb hazai és külföldi írókkal, illetve szervezetekkel, irodalmi és kulturális folyóiratokkal;

– segíti a tehetséges Zala megyei fiatalok irodalmi tevékenységét felkutatásukra. pályázatokat ír ki, a jobbak műveinek megjelentetését megszervezi;

– e közhasznú szolgáltatásokból nemcsak tagjai, hanem bárki részesülhet:
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytat, ezzel a fő célt nem veszélyeztetve;

– a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott célkitűzések megvalósítására fordítja;

– az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat sem közvetlenül, sem közvetve nem támogat.

 

4.§.

Egyesületi tagsági viszony

1. Az egyesület rendes tagja lehet minden nagykorú személy, aki az egyesület céljaival egyetért, alapszabályát elfogadja, a célok megvalósításában közreműködést vállal, és eddigi irodalmi munkássága, publikációi alapján jelen van a kortárs irodalmi életben.

2. Pártoló tag lehet az a magánszemély vagy szervezet, aki (vagy amely) az alapszabályban vázolt célokkal egyetért, azt elfogadja, a célok megvalósításában közreműködik, esetleg anyagilag támogatja az egyesületet.

3.Tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki az egyesület céljai megvalósításához segítséget nyújt.

 

5.§.

A tagfelvétel rendje

1. A rendes és pártoló tagot kérelme alapján az elnökség veszi fel, a tiszteletbeli tagságot mint kitüntető címet az elnökség ítéli oda. A rendes tag felvételének elbírálásánál 4.§.1 pontjában előírt kritériumok alapján kell mérlegelni.

2. A jogi személy taggal (pártoló tagság) az egyesület elnöke szerződést köt a tagsági viszony gyakorlásának módjáról. Ugyanilyen szerződés köthető a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekkel is.

3. Az egyesület a tagság igazolására okmányt (igazolványt) rendszeresíthet.

4. A tagfelvételt a jelölt belépési nyilatkozat kitöltésével kéri, amelyről az elnökség 30 napon belül dönt. Elutasítás eseten a kérelmező harminc napon belül a közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel. A fellebbezésről a közgyűlése következő ülésén dönt, a döntés előtt a kérelmezőt meg kell hallgatni.
tagsági viszony megszűnése

 

6.§.

A tagsági viszony megszűnése

1.A tagsági viszony megszűnik:

– kilépés,
– kizárás,
– törlés,
– a tag elhalálozása,
– az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, tiszteletbeli tagnál visszahívással.

2. Kilépési szándékát a tag az elnökségnek írásban jelenti be.

3. Kizárható az a tag, aki az egyesület célkitűzéseivel ellentétes vagy azok megvalósítását szándékosan akadályozó magatartást tanúsít, vagy a tagságra más egyéb okból méltatlanná válik. Kizárásról az elnökség dönt a tagozat javaslata alapján.

4. Törölni kell azt a tagot (pártoló tagot), aki pénzügyi kötelezettségvállalását határidőre nem teljesíti, felszólítás ellenére hátralékát nem rendezi, vagy tagsági jogait, kötelezettségeit tartósan nem gyakorolja, illetve két éven át nem vesz részt a tagozat (egyesület) munkájában.

5. A törlés az elnökség, a kizárás a közgyűlés jogköre. Erről a volt tagot minden esetben értesíteni kell.

6.A tiszteletbeli tagot a közgyűlés visszahívhatja, ha a címre érdemtelenné vált.

7.A tagsági viszony megszűnése esetén a befizetett hozzájárulás, adomány és más jellegű anyagi juttatás nem követelhető vissza. Az egyesülettel szemben a volt tag a rábízott egyesületi vagyonnal a polgári jog szabályai szerint köteles elszámolni. Az egyesület a volt által adott adomány és más jellegű anyagi juttatás felhasználásáról a tagsági viszony megszűnését követően is elszámolással tartozik, és annak szabályszerűségét a volt tag ellenőrizheti.

 

7.§.

A tagok jogai és kötelezettségei

Az egyesületi tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. A tag joga és kötelezettsége, hogy az egyesület működésében aktívan részt vegyen. Ezen belül

1. kötelessége a közgyűlésen való részvétel. Az elfogadott határozatok, feladatok végrehajtása, az egyesület munkájának segítése;

2. megilleti a közgyűlésen a javaslattételi, a felszólalási, és a szavazati jog;

3. részt vehet a határozatok, ajánlások és más döntések meghozatalában; az egyesület tagozatainak, munkacsoportjainak, bizottságainak munkájában, felkérés alapján a testületi szervek tevékenységében;

4. indítványozhatja az egyesületi testületek összehívását; és ezeken előterjeszthet minden olyan javaslatot, ötletet, amelynek megvitatása az egyesület hatáskörébe tartozik;

5. felhatalmazás alapján jogosult az egyesületet képviselni, nevében nyilatkozni

 

8.§.

Az egyesület szervei

1. Az egyesület testületi szervei:

a. a közgyűlés,
b. az elnökség,
c. az ellenőrző bizottság.

2. Az egyesület tisztségviselői:

a. elnöke,
b. alelnöke,
c. titkára,
d. tagozatvezetői.

3. Az egyesület testületi szervein kívül létrehoz területi tagozatokat, amelyek egyes várok köré szerveződnek. A műhelymunka a tagozatokban szerveződik. Egy tag egy tagozatnak lehet tagja. A tagozat saját tagjai közül tagozatvezetőt választ.

4. Az elnökség tagjai az egyesület négy évre megválasztott elnöke, alelnöke, titkára és a tagozatok vezetői.

9.§
A közgyűlés

1.Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyen a rendes, és tiszteletbeli tagok, szavazati, pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt.

2. A közgyűlés nyilvános,

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden, az egyesület tevékenysége során felmerülő kérdés eldöntése.

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a. az egyesület alapszabályának elfogadása, módosítása;

b. az egyesület megszűnésének, feloszlatásának kimondása, c. egyesülés és átalakulás elhatározása, szervezeti változtatások bevezetése;

c. tagozat létrehozása és megszüntetése;

d. az egyesület elnökének, alelnökének, titkárának, ellenőrző bizottságának megválasztása és visszahívása;

e. az egyesület költségvetésének, mérlegének, beszámolójának m vitatása és elfogadása,

f. tagdíj bevezetése, megállapítása, módosítása;

g. a testületi szervek és a tisztségviselők beszámoltatása;

h. az egyesület által alapított, vagy elnyert ösztöndíjak, díjak odaítélése;

i. tag kizárása;

j. minden olyan döntés, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Határozatait egyszerű többséggel, a jelenlévők több mint felének egyetértésével hozza. Az alapszabály megváltoztatásához minősített többség, a jelenlevők kétharmadának egyetértése szükséges. Feloszlatáshoz e minősített többség mellett az is szükséges, hogy a rendes tagok több mint fele megszavazza. A közgyűlés más esetben is elhatározhat minősített többségű szavazást.

5. Ha a közgyűlés nem határozatképes, de a rendes tagok legalább 45 %-a megjelent, akkor az elnök a megismételt közgyűlést egy órával későbbi időpontra összehívhatja. Ha a rendes tagok ennél kisebb létszámban jelentek meg, akkor az elnök a megismételt közgyűlést azonnal, de legalább 3 nappal későbbi időpontra hívhatja össze, amiről a meg nem jelent tagokat értesíti, megismételt közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes, de az alapszabályt nem módosíthatja, és kizárólag az eredeti meghívóban megjelölt napirendi pontokat tárgyalhatja, A megismételt közgyűlés feltételeiről az elnök a meghívóban tájékoztatja a tagokat.

6. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni időpontjáról az elnökség dönt, összehívásáról az elnök gondoskodik.

7. A tagok egyharmadának a napirend megjelölésével tett javaslatára a közgyűlést össze kell hívni. Úgyszintén akkor is, ha jogszabály előírja, vagy erre való hivatkozással valamely arra jogosult szerv indítványozza.

8. A közgyűlésre a meghívót a napirend megjelölésével a tagoknak és az érintett szerveknek úgy kell megküldeni; hogy azt öt nappal a közgyűlés időpontja előtt megkapják.

9. A közgyűlést az egyesület elnöke vagy alelnöke, akadályoztatásuk esetén a titkár vezeti le. A közgyűlés adott napirendi pontra a tagok közül levezető elnököt is választhat.

10.§.
Az elnökség

1. Az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik az egyesület folyamatos működéséről, és végrehajtja a közgyűlés határozatait. Az elnökség üléseit az egyesület elnöke vagy alelnöke hívja össze és vezeti.

2. Az elnökség legalább háromhavonta ülésezik, döntéseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a tagozatvezetők két héten belül megkapnak, és erről tagozati foglalkozás keretében tájékoztatják a tagságot.

3. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a. az egyesület működésének irányítása;
b. a közgyűlés összehívása, napirendjének megállapítása, illetőleg arra javaslat tétele:
c. a költségvetés és zárszámadás elkészítése;
d. a tagok felvétele, törlése;
e. döntés átruházott hatáskörökben, munkaviszony létesítése, munkáltatói jogok gyakorlása;
f. tagozatok és egyéb ideiglenes csoportok tevékenységének irányítása, koordinálása. szervezése;
g. a Pannon Tükör főszerkesztőjének megválasztása a szerkesztőbizottság egyetértésével.

4. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Össze kell hívnia, ha az egyesület alelnöke, titkára, legalább két elnökségi tag vagy a tagok 30 %-a írásban kéri.

5. Az elnökség a közgyűlés által választott elnökből, alelnökből, titkárból és a tagozatok által választott tagozatvezetőkből áll.

6. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

11.§.
Az elnök

1. Az elnök önállóan képviseli az egyesületet.

2. Az elnök az egyesület bankszámlájáról az alelnök vagy a titkár együttes aláírásával rendelkezik.

3. Összehívja az elnökség üléseit, azon és a közgyűlés ülésein ellátja az elnöki feladatokat.

4. Ellenőrzi a testületi határozatok végrehajtását.

5. Irányítja a tagozatok és egyéb ideiglenes csoportok tevékenységét

6. Egyesületi kiadásoknál a kifizetés jogosságára engedélyezési jogkört
gyakorol a Pannon Tükör kiadásával kapcsolatosan a számlákat leigazolja,

7. Kötelezettséget vállal , szerződéseket köt az egyesület nevében, képviseli az egyesületet megillető jogokat.

8. Az elnököt akadályoztatása esetén az a elnök helyettesíti.

9. Az elnök büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.

12. §.
Alelnök

a. helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén;

b. az egyesült bankszámlájáról az elnökkel, annak akadályoztatása esetén a titkárral rendelkezik;

c. szervezi a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását;

d. segíti a tagozatok tevékenységét.

e. Az alelnök büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.

13.§.
A titkár

1. A titkár intéz az egyesület ügyeivel kapcsolatos adminisztrációt,

2. A bankszámla felett aláírási (rendelkezési) jogot gyakorol az elnökkel vagy, annak akadályoztatása esetén az alelnökkel együttesen.

3. Segítséget nyújt az elnöknek és alelnöknek feladataik ellátásához,

4. Végzi az egyesület szervezési teendőit,

5. Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség üléseinek adminisztrációjáról, a jegyzőkönyvek vezetéséről,

6. Intézi az egyesület levelezését, és ellátja iratkezelését.

7. Gyakorolja azokat a jogosultságait, amelyekkel az alapszabály, a közgyűlés, vagy az elnökség felruházza.

8. A titkár büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.

 

14.§.
A pénztáros

1. Ha az egyesület nem alkalmaz külön könyvelőt, akkor az elnökségi pénztárost bízhat meg az egyesület pénzügyeinek kezelésére, könyvelésére.

2. A pénztáros feladatkörébe tartozik:
a. az egyesület pénzkezelése, hitelügyeinek intézése,

b. a pénztárkönyv vezetése, a bizonylati fegyelem érvényesítése,

c. könyvvitel, költségvetés és a zárszámadás, valamint a vagyonmérleg elkészítése

 

15.§.
Tagozatvezető

1. A tagozatvezetőt a tagozat tagjai választják a tagozat tagságának egyszerű többségével.

2. A tagozatvezető az elnökség teljes jogú tagja, biztosítja az elnökség és a tagság között a rendszeres kapcsolattartást.

3. A tagozatvezető a közgyűlés és az elnökség döntéseinek keretei között szervezi a helyi tagozat tevékenységét, a térségben az egyesületi irodalmi vagy egyéb művészeti rendezvényeket, biztosítja mindezek tárgyi feltételeit.

4. A tagozatvezető a térségéből jelentkező új tag felvételi kérelmét véleményezi.

5. 12 fő feletti tagozatok tagozatvezető-helyettest is választhatnak, aki helyben helyettesíti a tagozatvezetőt, az elnökség munkájában tanácskozási joggal részt vehet.

16. §.
Ellenőrző bizottság

1. A közgyűlés a rendes tagjai sorából háromtagú ellenőrző bizottságot választ, négyévi időtartamra.

2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai közül elnököt választ, meghatározza a működésre vonatkozó szabályokat, éves ellenőrzési tervét, és eszerint működik.

3. Az Ellenőrző Bizottság munkaterve alapján ülésezik, az elnök hívja össze, legalább hét nappal az ülés előtt kikézbesített meghívóval, amely tartalmazza a javasolt napirendeket.

4. Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha tagjai közül legalább kettő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5. Az Ellenőrző Bizottság ülése: a tagok részére nyilvánosak.

6. Az Ellenőrző Bizottság feladata az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, ennek során jogosult betekinteni az egyesület könyvelésébe, adatokat kérhet, bizonylatokat vizsgálhat meg.

7. Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlés megbízása alapján az egyesület gazdálkodással kapcsolatosan végezhet témavizsgálatokat,

8. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a ellenőrzöttek zavarása nélkül köteles végezni.

9. Az Ellenőrző Bizottság indokolt esetben az általa végzett vizsgálatokhoz külső szakembert is igénybe vehet, de ha ez költséggel jár, ehhez az elnökség hozzájárulása szükséges.

10. Az Ellenőrző Bizottság az általa végzett ellenőrzésekről írásbeli jelentést készít, amelyet a közgyűlés elé terjeszt.

11. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a költségvetési beszámolót és az éves mérleget, ennek eredményéről tájékoztatja a közgyűlést. E nélkül e dokumentumok nem terjeszthetők a közgyűlés elé.

17.§.
Vegyes rendelkezések

1. Az egyesület jogi személy, amely közhasznú szervezetként működik, Működésére az egyesületi törvény és a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI.) rendelkezései az irányadók, törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el.

2. Pénzforgalmát pénzintézetnél vezetett folyószámláról bonyolítja, az alapszabályban utalványozási és rendelkezési joggal felruházott személyeken keresztül.

3. Az egyesület házi pénztárat tarthat fenn, melynek keretösszegéről és pénzkezelési szabályairól az elnökség szabályzatot ad ki.

4. Az egyesület könyvelésébe, nyilvántartásaiba, irataiba minden rendes tag betekinthet.

5. Az egyesület nyilvántartást vezet döntéseiről, ahol azoknak tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya név szerint megállapítható,

6. A közgyűlés vagy az elnökség döntéseit az elnökség körlevélben a tagozatvezetők tájékoztatásával teszi közzé. Ők ezeket tagozati üléseken ismertetik.

7. Az egyesület nem nyereségérdekelt közhasznú szervezet, melynek fő tevékenysége a Pannon Tükör című kulturális folyóirat és könyvek kiadása és terjesztése. Tevékenységét – mindenekelőtt a lapkiadást — főként önkormányzati vagy egyéb támogatásból, illetve pályázat útján elnyert pénzekből finanszírozza.

8. Az egyesület éves beszámolóját a Pannon Tükör című kulturális folyóiratban és két napilapban teszi közzé.

18. §.
Záradék

1. Az alapszabály az egyesület közgyűlése az 1990. május 24. napján megtartott alakuló ülésen fogadta el, az 1995. március 3-i, 2003. december 29-i és 2009. február 9-én tartott közgyűlésen módosította.

2. A Pannon Tükör kiadásával kapcsolatos munkamegosztást és a feladatok részletezését a Szervezeti Működési Szabályzat írja elő, amit az elnökség fogad el.

3. Az alapszabály 2009. február 9-én elfogadott módosítása az elfogadás napján lép hatályba.

Zalaegerszeg, 2009. február 9.

 

 Tóth Imre  sk.                                     Péntek Imre sk.

titkár                                                    elnök

 

A szöveg a 2009. február 9-i közgyűlésen elfogadott, majd a Zala megyei Bíróságon Pk. 60.492/1990. szám alatt nyilvántartásba vett, mai napig érvényes dokumentum, szó szerint digitalizált szövege.

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 5.

 

                                                    Digitalizálta:

 

vagolap01